Zakończenie projektu i możliwość dalszego uzyskania wsparcia w ramach projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.”

Informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

W okresie realizacji projektu, tj. od 1 maja 2019 do 31 października 2022 wsparciem objęliśmy 91 osób – mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 52 osoby z terenów rewitalizacyjnych.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2026 r., zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak z uwagi na fakt braku finansowania ze środków publicznych od 1 listopada 2022r. jest możliwość korzystania ze świadczenia z usług odpłatnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 32 608 92 52

OGŁOSZENIA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ DO PROJEKTU

W tym miejscu znajdziesz wszystkie ogłoszenia o udzielenie zamówień dotyczących realizacji projektu. Szczegółowe warunki oraz terminy składania ofert znajdują się poniżej.

Tytuł zamówienia: Obsługa stanowiska dyspozytora medycznego.

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100348

Status zamówienia: w trakcie

FORMULARZ
OGŁOSZENIE
UMOWA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł zamówienia: Konsultacje diabetologiczne i Edukacja pacjenta diabetologicznego.

Status zamówienia: w trakcie

FORMULARZ
UMOWA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia Centrum Teleopieki Medycznej
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r, do godziny 10.00
Status zamówienia: zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 90 szt. opasek SOS wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych SOS (CZĘŚĆ A), zakup i dostawa 30 zestawów glukometrów wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla chorych na cukrzycę (CZĘŚĆ B), zakup i dostawa 50 szt. aparatów teletransmisyjnych do EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia (CZĘŚĆ C).

Data publikacji: 04 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00

Status zamówienia: zakończone

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/16675#

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia: Obsługa stanowiska dyspozytora medycznego
Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2019 r., do godziny 10:00
Status zamówienia: zakończone

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16888

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia: Konsultacje diabetologiczne i Edukacja pacjenta diabetologicznego
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r.  do godziny 10.00
Status zamówienia: zakończone

Opublikowano: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/17310

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: Konsultacje medyczne
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r., do godziny 10.00
Status zamówienia: zakończone

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/17316

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: Zakup usług medycznych – badań diagnostycznych
Termin składania ofert: 2 maja 2019, do g. 10.00
Status zamówienia: zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń teleinformatycznych

Termin składania ofert: 4 maja 2019, do g. 10.00

Status zamówienia: w zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: Obsługa stanowiska dyspozytora medycznego
Termin składania ofert: do dnia 6 grudnia 2019 r., do godziny 10:00
Status zamówienia: zakończone

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/121987

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

UMOWA

INFORMACJA O WYNIKU

masz pytania?

Jeśli zapisy poszczególnych ogłoszeń o zamówienia nie są dla Ciebie jasne możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania wyjaśnień. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszeń: Kamila Krzak, k.krzak@telemedycynapolska.pl, tel. 509721470. Więcej informacji możesz także uzyskać w Biurze Telemedycyny Polskiej S.A., info@telemedycynapolska.pl, tel. 32 376 14 55.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizatorem projektu jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (40-145), ul. Ligocka 103, mail: info@telemedycynapolska.pl tel.: 32 376 14 55 . Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000352918, NIP nr 6482542977 Kapitał zakładowy w wysokości: 668.164,60 zł (w całości opłacony).