Zakończenie projektu i możliwość dalszego uzyskania wsparcia w ramach projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.”

Informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

W okresie realizacji projektu, tj. od 1 maja 2019 do 31 października 2022 wsparciem objęliśmy 91 osób – mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 52 osoby z terenów rewitalizacyjnych.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2026 r., zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak z uwagi na fakt braku finansowania ze środków publicznych od 1 listopada 2022r. jest możliwość korzystania ze świadczenia z usług odpłatnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 32 608 92 52

POBIERZ
I WYPEŁNIJ FORMULARZE REKRUTACYJNE

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się  regulaminem projektu 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (treść jednolita)

Pobierz, wypełnij i podpisz wszystkie poniższe dokumenty

Dzięki niej wiemy, czy spełniasz wymagania formalne udziału w projekcie.
Dokument możesz pobrać tutaj: Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zawiera wszystkie informacje, które są nam niezbędne, abyśmy mogli zakwalifikować Cię do udziału w projekcie. 
Dokument możesz pobrać tutaj:  Formularz uczestnictwa

Dzięki nim mamy pewność, że zapoznałeś się z wymaganiami, przywilejami i obowiązkami Uczestnika naszego projektu.
Dokument możesz pobrać tutaj: Oświadczenie kandydata

Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz zrezygnować z udziału w projekcie, pobierz, wypełnij oraz podpisz Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa. Możesz je wysłać pod adres Telemedycyna Polska S.A., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub dostarczyć do jednego z Punktów Odbioru (Przychodnia Szombierki). 

Podpisane i wypełnione formularze możesz:

Wysłać pocztą tradycyjną

Telemedycyna Polska S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
z dopiskiem Teleopieka Bytom

Dostarczyć
do Punktu odbioru 1

Przychodnia Szombierki
ul. Orzegowska 52a
41-907 Bytom

Dostarczyć
do Punktu odbioru 2

Przychodnia Szombierki
ul. Zabrzańska 8
41-900 Bytom

25 KWIETNIA 2019 / zmiany w regulaminie

W §4 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie” Zasady, warunki i tryb rekrutacji”  dodaje się pkt. 10  w brzmieniu:

10. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona również przez wyznaczone przez Partnera pielęgniarki, upoważnione do przyjmowania dokumentów  od Uczestników projektu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjentem projektu jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (40-145), ul. Ligocka 103, mail: info@telemedycynapolska.pl tel.: 32 376 14 55 . Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000352918, NIP nr 6482542977 Kapitał zakładowy w wysokości: 668.164,60 zł (w całości opłacony).