Zakończenie projektu i możliwość dalszego uzyskania wsparcia w ramach projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.”

Informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

W okresie realizacji projektu, tj. od 1 maja 2019 do 31 października 2022 wsparciem objęliśmy 91 osób – mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 52 osoby z terenów rewitalizacyjnych.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2026 r., zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak z uwagi na fakt braku finansowania ze środków publicznych od 1 listopada 2022r. jest możliwość korzystania ze świadczenia z usług odpłatnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 32 608 92 52

teleopieka-dla-seniorow-slaskie

ZA DARMO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO LUB KILKU ŚWIADCZEŃ JEDNOCZEŚNIE!

emergency

TELEOPIEKA "SOS"

 • otrzymasz nowoczesną opaskę do przywoływania pomocy,
 • jednym przyciskiem „SOS” wezwiesz pomoc
 • będziesz mógł porozmawiać z opiekunem w Centrum Teleopieki za pomocą swojej opaski,
 • zapewnimy Ci całodobową opiekę ratowników medycznych,
 • szybko zareagujemy w sytuacji zagrożenia Twojego zdrowia lub życia.
heart-rate

MONITORING KARDIOLOGICZNY

 • otrzymasz osobisty aparat EKG wielkości telefonu komórkowego
 • wykonasz badanie serca z dowolnego miejsca,  bez wychodzenia z domu o każdej porze dnia i nocy
 • będziesz mógł skonsultować jego wynik z lekarzem 
 • w przypadku zagrożenia Twojego zdrowia lub życia, wezwiemy zespół ratownictwa medycznego
sugar-blood-level

MONITORING DIABETOLOGICZNY

 • otrzymasz dedykowany glukometr oraz paski
  do wykonywania pomiarów glikemii
 • będziesz mieć dostęp do automatycznego dzienniczka i analizatora poziomu glikemii
 • skorzystasz z konsultacji z ekspertem cukrzycowym
 • uzyskasz porady diabetologiczne

Możesz także skorzystać z bezpłatnych konsultacji stacjonarnych z lekarzem kardiologiem oraz diabetologiem, a także wykonać pakiet podstawowych badań kontrolnych

teleopieka w bytomiu

Telemedycyna Polska S.A. w partnerstwie z Przychodnią Lekarską Szombierki Sp. z o.o realizuje projekt pn.:


Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


współfinansowany ze środków EFSw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI


Zapraszamy do udziału w projekcie!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Kryteria formalne: osoby zamieszkałe na terenie miasta Bytom; w wieku +45 lat

Kryteria dodatkowe (minimum punktowe – 7)

Osoby niesamodzielne oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności

ze względu na wiek / stan zdrowia (5pkt.) 

 wymagane zaświadczenie o niepełnosprawności (5 pkt.)

Osoby z chorobami układu krążenia i/lub cukrzycą

wymagane zaświadczenie od lekarza prowadzącego (2 pkt.  za każde)

Osoby zamieszkałe na terenach rewitalizacyjnych

 tj. Bobrek, Kolonia Zgorzelec, Rozbark, Śródmieście ( 2 pkt.) oraz w dzielnicach: Śródmieście Północ/ Śródmieście Zachód  (2 pkt.)

teleopieka senioralna

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

PROJEKT ZAKOŃCZONY!

Aby wziąć udział w projekcie „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”, który jest realizowany w ramach działania 9.2.3. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne należy: 

pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 
Telemedycyna Polska S.A. 
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 
z dopiskiem „Teleopieka Bytom”

lub dostarczyć osobiście do jednego z dwóch Punktów Odbioru (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Punkty odbioru - Przychodnia Szombierki

Punkt odbioru 1

Orzegowska 52a
41-902 Bytom
Telefon: 32 281 97 94

Punkt odbioru 2

Zabrzańska 8
41-900 Bytom
Telefon: 32 286 18 40

Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Okres realizacji projektu: 2019.05.01 – 2022.10.31

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 90 osób (w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn) zamieszkałych w Bytomiu, w szczególności na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ – osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 45+, chorych na cukrzycę (typu 1 lub 2) i choroby układu krążenia (po incydentach kardiologicznych). Projekt polega na świadczeniu usług zdrowotnych wykorzystujących telemedycynę w celu objęcia uczestników projektu kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem opaski „sos”. Jej uzupełnieniem będą działania skierowane do diabetyków z zastosowaniem zdalnych glukometrów oraz działania skierowane do osób po incydentach kardiologicznych z zastosowaniem aparatów teletransmisyjnych do EKG. W projekcie powstanie całodobowe Centrum Teleopieki Medycznej, udzielane będą konsultacje specjalistyczne on-lin i stacjonarne, a każdy uczestnik objęty zostanie badaniami diagnostycznymi: „na start” i w trakcie trwania projektu.

 

Cel główny projektu: wzrost dostępności do usług zdrowotnych dla 90 os. – mieszkańców Bytomia (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (w tym 30K/24M zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), w okresie od 01.05.2019 do 31.10.2022.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizatorem projektu jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (40-145), ul. Ligocka 103, mail: info@telemedycynapolska.pl tel.: 32 376 14 55 . Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000352918, NIP nr 6482542977 Kapitał zakładowy w wysokości: 668.164,60 zł (w całości opłacony).